Domovska strankaHome | Mapa stránkyMapa | Tisk StránkyTisk | KontaktyKontakty
Obrázek stránek
MENU
Počet návštěv
počítadlo.abz.cz  

 

Pro rodiče  

Školní psycholog - viz. výchovné poradenství - každé pondělí od 8 do 15 h, po telefonické domluvě; 778 773 157

Kritéria pro přijímání dětí do školní družiny

Řešení rizikového chování žáků naší školy

 

Vážení rodiče,

chápeme, že je pro vás ekonomicky výhodnější si objednávat dovolenou v době školního vyučování.  Nicméně zvažte, zda je vhodné uvolňovat své dítě ze školy v době, kdy jeho nepřítomnost ve vyučování mu způsobí problémy, ať už tím, že bude muset učivo samo dohnat, nebo dopsat závěrečné prověrky a může tak i negativně ovlivnit jeho hodnocení.

 

www.kybersikana.eu

Webová stránka je určena nejenom dětem, ale i jejich rodičům. Obsahuje zajímavé články týkající se této problematiky a snaží se dětem i rodičům poradit, jak se s tímto novodobým problémem vyrovnat. Příkladem pro ně mohou být ilustrační videa. Děti začínají užívat internet v útlém věku, většinou jejich aktivity nepodléhají žádné kontrole. Děti si tak osvojí negativní návyky, kterých se později těžko zbavují, tráví na internetu zbytečné množství času. Často také nepromyšleným jednáním vystavují riziku nejenom samy sebe, ale i své rodiče.
 

Pomůcky pro nový školní rok

Školní mléko

Ovoce do škol

Nový školní řád

Jména a fotografie žáků
Na našich internetových stránkách zveřejňujeme jména i fotografie šikovných žáků školy. Prosíme proto rodiče těchto žáků, aby se v případě, že s tímto nesouhlasí, obrátili na ředitelství školy.

Omlouvání nepřítomnosti žáka
Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídatelných důvodů, je zástupce žáka povinen informovat školu o nepřítomnosti první den nejpozději třetí kalendářní den (osobně, telefonicky, e-mailem). Po návratu žáka do školy písemně na omluvném listu v žákovské knížce. V odůvodněných případech může škola požadovat lékařské potvrzení nebo jiný úřední doklad potvrzující důvod nepřítomnosti. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá písemně zákonný zástupce žáka o uvolnění z vyučování do dvou dnů třídního učitele, nad dva dny ředitele školy.

Pojištění proti úrazu
Žák je povinen každý úraz ihned nahlásit vyučujícímu. Na dodatečně nahlášený úraz nelze brát zřetel. Pokud rodiče uplatňují odškodnění, vyzvednou si v kanceláři školy Posudek o bolestném a vyplněný lékařem jej odevzdají vedení školy. Za školní úraz se nepovažuje ten, k němuž došlo při cestě do školy nebo ze školy. Za věci zapomenuté nebo odložené mimo vyhrazená místa nenese škola odpovědnost. Cenné předměty a větší částky peněz by si měl žák uložit u třídního učitele.

Mobilní telefon
může mít žák ve škole pod podmínkou, že bude během vyučování vypnutý. Telefon musí mít žák při sobě, nesmí ho odkládat na nestřežená místa nebo ho nechávat v odložené tašce.

Provoz školní družiny
je stanoven od 615 do 1630h. Dle vyhlášky města činí měsíční poplatek 60 Kč a je splatný do 5.dne v měsíci. V době prázdnin bude provoz družiny zajištěn pouze tehdy, dosáhne-li počet přítomných alespoň počtu 10.

Na výuku Tv
musí mít žák sportovní úbor a vhodnou obuv (jinou do tělocvičny a jinou na hřiště), nesmí mít řetízky, náramky, hodinky, dlouhé nehty.

Učebnice
jsou poskytovány i nadále zdarma. Školní potřeby včetně pracovních sešitů hradí rodiče, výjimku tvoří první třídy, kterým školní potřeby hradí stát ve výši 200 Kč. Pracovní sešity budeme nadále objednávat centrálně, abychom rodičům ušetřili práci.

Vstup do školy
během dopoledne je umožněn pouze hlavním vchodem použitím domácího elektrického vrátného, uveďte jméno a účel návštěvy.


© 2011 Všechna práva vyhrazena ZŠ Týn nad Vltavou, Malá Strana.